સદવિચાર

ભૂલોને આવતી રોકવા બધાં બારણાં બંધ કરી દેશો તો પછી સત્ય ક્યાં થઈને આવશે ?

                                                –રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

બીજાઓના દોષ જોવામાં પોતાની શક્તિ ખર્ચશો નહીં, શ્રેષ્ઠ બનવા માટે પયત્નો કરો.

                                                    -પન્ડીત શ્રી રામ શર્મા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: