નવરાત્રીની આઠમ-પ્રાચીન ગરબો

આજે નવરાત્રીની આઠમ છે. માણીએ એક પ્રાચીન ગરબો…

navratrianim

સોના વાટકડી રે કેસર
ઘોળ્યાં વાલમિયા
લીલો તે રંગનો છોડ રંગમાં ઘોળ્યાં વાલમિયા

નાક પરમાણે નથણી સોઈ રે વાલમિયા
ટીલડીની બબ્બે જોડ રંગમાં ઘોળ્યાં વાલમિયા

ડોક પરમાણે હારલાં સોઈ રે વાલમિયા
હારલાંની બબ્બે જોડ રંગમાં ઘોળ્યાં વાલમિયા

પગ પરમાણે કડલાં સોઈ રે વાલમિયા
કાબિયુંની બબ્બે જોડ રંગમાં ઘોળ્યાં વાલમિયા

સોના વાટકડી રે કેસર
ઘોળ્યાં વાલમિયા
લીલો તે રંગનો છોડ રંગમાં ઘોળ્યાં વાલમિયા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: